Privacyverklaring advocatenkantoor ORECHDIN

Wegens de wetgeving inzake informatieveiligheid en privacy (VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming, in het kort AVG of GDPR)), willen wij u informeren over de verwerkingen die wij met uw persoonsgegevens uitvoeren, en de beleidsmaatregelen die wij nemen om deze te beschermen.

Verantwoordelijken

Advocatenkantoor Nir Zeltzer – Orechdin (hierna ORECHDIN) is de verwerkingsverantwoordelijke bij het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens.

ORECHDIN is een burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven in de KBO onder nummer 0879.210.671, RPR Antwerpen, met zetel te 2018 Antwerpen, Lange Herentalsestraat 122.

De verantwoordelijke functionaris voor de gegevensbescherming van ORECHDIN is Meester Deborah Johnson, te contacteren op het adres 2018 Antwerpen, Lange Herentalsestraat 122, per email dj@orechdin.be of telefonisch op het nummer 03/227.50.57.

Gegevens die ORECHDIN verwerkt

ORECHDIN verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze juridische diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ORECHDIN (gebeurlijk) verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoon en/of GSM nummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Ondernemingsnummer
 • BTW nummer
 • Documenten vereist in het kader van de anti-witwaswetgeving (bv. kopie van uw identiteitskaart)
 • Sollicitatieformulieren

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

ORECHDIN verwerkt (gebeurlijk) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

ORECHDIN heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over cliënten die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ORECHDIN toestemming heeft van de ouders of voogd of ingeval van absolute noodzaak ter bescherming van de rechten van deze minderjarige cliënten.

Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens gebruikt

ORECHDIN beperkt in ieder geval het gebruik van uw persoonsgegevens tot het nodige om onze verplichtingen na te komen. Zo kunnen wij uw persoonsgegevens onder meer gebruiken voor volgende doeleinden:

 • Verstrekken van juridisch advies en/of andere door u gevraagde dienstverlening
 • Verwerken van verzoeken om inlichtingen
 • Voldoen aan wettelijke voorschriften
 • Communicatie met de cliënten
 • Gegevens voor de facturatie
 • Verwerken van uw sollicitatie

Rechtsgrond(en) van de verwerking van uw persoonsgegevens

ORECHDIN verwerkt uw persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR):

 • Met de toestemming van de cliënt
 • Voor de uitvoering van de door de cliënt gegeven opdracht en aldus voor de uitvoering van de met de cliënt getroffen overeenkomst
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, o.m. bij de procesvoering
 • Om de vitale belangen van de cliënten dan wel van betrokken derden te beschermen
 • Wanneer ORECHDIN een gerechtvaardigd belang heeft dit te doen in het kader van de beroepsactiviteit van een advocatenkantoor

Hoe lang worden uw persoonsgegevens door ons bewaard

ORECHDIN bewaart in beginsel uw persoonsgegevens gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen d.i. bij wet gedurende een periode van 5 jaar na beëindiging van de overeenkomst tussen de cliënt en ORECHDIN.

Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld

ORECHDIN deelt uw persoonsgegevens met derden uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen of de overeenkomst met u (nl. o.m. met hoven en rechtbanken, gerechtsdeurwaarders, notarissen, andere advocaten, accountants,…).

ORECHDIN kan uw persoonsgegevens delen met derden die namens ons diensten verlenen. Deze derden hebben enkel toegang tot uw persoonsgegevens in de mate dat dit nodig is voor hun dienstverlening en in de mate dat het nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u.

ORECHDIN doet al het nodige opdat deze derden te allen tijde onze privacynormen eerbiedigen, evenals de wetten en reglementen inzake gegevensbescherming.

ORECHDIN draagt uw persoonsgegevens niet over buiten de EER behoudens internationale dossiers.

Wat zijn uw rechten betreffende uw persoonsgegevens

U kan zich steeds op onderstaande rechten beroepen:

 • Recht op informatie: u mag vragen welke gegevens van u er verwerkt worden en wie er toegang toe heeft, waarom ORECHDIN die persoonsgegevens nodig heeft of gebruikt en hoe lang ze bewaard worden.
 • Recht op inzage: u mag steeds de gegevens die ORECHDIN van u heeft inkijken en een kopie van uw persoonsgegevens bekomen.
 • Recht op verbetering: indien u fouten in uw gegevens vindt, mag u vragen om dit aan te passen. U kan ook aanvullingen toevoegen aan uw gegevens.
 • Recht op gegevenswissing: u kan vragen dat gegevens, die niet (meer) strikt noodzakelijk zijn voor ORECHDIN, permanent en volledig verwijderd worden.
 • Recht op beperking van de verwerking: indien u bezwaar hebt (zie verder) tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u kan vragen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken naar uzelf of een andere door u genoemde organisatie te sturen
 • Recht van bezwaar: indien u niet akkoord bent met de grondslag van een verwerking of met de manier waarop bepaalde gegevens van u verwerkt worden, kan u zich hiertegen verzetten.
 • Recht om zijn/haar toestemming in te trekken: indien men u voor bepaalde verwerkingen de toestemming gevraagd heeft, kan u ten allen tijde kiezen om deze niet meer te verstrekken.

Alle verzoeken tot inzage, verbetering, verwijdering, gegevensoverdraging of verzoeken tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens alsmede klachten of vragen kunnen gericht worden aan ORECHDIN via e-mail aan dj@orechdin.be.

ORECHDIN zal uw verzoeken, klachten of vragen onderzoeken en u tijdig antwoorden.

U kan ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit inzake privacy en de verwerking van persoonsgegevens indien u niet tevreden bent over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens: per email commission@privacycommission.be of per post:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00 (tel)
+32 (0)2 274.48.35 (fax)

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens

ORECHDIN zet zich volledig in voor de bescherming van uw persoonsgegevens door gepaste organisatorische en technische maatregelen te nemen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Meer informatie over de beleidsmatige aanpak inzake privacy en informatieveiligheid bij ORECHDIN kan u opvragen via onze verantwoordelijke functionaris voor de gegevensbescherming Meester Deborah Johnson, te contacteren op het adres 2018 Antwerpen, Lange Herentalsestraat 122, per email dj@orechdin.be of telefonisch op het nummer 03/227.50.57.

Direct marketing

Gelet op het beroepsgeheim van de advocaat is er van een dergelijke verwerking van persoonsgegevens van cliënten geen sprake.

Wijziging privacyverklaring

Gelieve te noteren dat ORECHDIN zich het recht voorbehoudt deze privacyverklaring te wijzigen. Deze privacyverklaring betreft de versie van 24/05/2018.

Cookiebeleid

ORECHDIN gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ORECHDIN gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Zij zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Comments are closed